Phần này tên là ”Nhật ký” bởi vì chính những khách hàng của chúng tôi đã góp sức khiến nó trở nên tuyệt vời như thế. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Chỗ này là không đủ để nói về họ. Câu chuyện của chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục…